ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

16/01/2561

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก  ปีงบประมาณ 2561   สถานะ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561

userfiles/Copy of 5 ประกาศผลการพิจารณา.pdf


ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ พ.ศ. 2560

userfiles/3_ ตารางแสดงราคากลางรถยนต์.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


Top