ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังการถูกล้วงกระเป๋าและลักขโมยทรัพย์สิน
ในสาธารณรัฐเช็ก

03/08/2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ขอแจ้งเตือนคนไทยให้ระมัดระวังการถูกล้วงกระเป๋าและลักขโมยทรัพย์สินมีค่าในสาธารณรัฐเช็ก 

 

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ในเช็กเป็นระยะเกี่ยวกับปัญหาการล้วงกระเป๋าและลักขโมยทรัพย์สินมีค่าในเช็ก นั้น ด้วยปรากฏว่า มีเหตุคนไทยถูกล้วงกระเป๋าและขโมยทรัพย์สิน รวมถึงหนังสือเดินทาง กระเป๋าเงินและเอกสารสำคัญอื่น ๆ มากขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเตือนอีกครั้งให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมากในเช็ก รวมทั้งร้านค้า ภัตตาคาร รถราง รถไฟใต้ดิน โรงแรม (แม้แต่ในห้องพักก็ไม่ควรวางทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่แจ้ง) และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปรากและจัตุรัสเมืองเก่า เป็นต้น ทั้งนี้ หากเกิดเหตุ      ดังกล่าวขึ้น ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเช็กที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยทันที

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอย้ำว่า นักท่องเที่ยวไทยควรมีสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหน้าวีซ่าและสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน แยกเก็บไว้ต่างหาก หรืออาจเก็บเป็นไฟล์หรือภาพถ่ายของเอกสารดังกล่าวไว้ในโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ เคลาด์ ไลน์ หรืออื่น ๆ ไว้กับตัว หรือผู้ที่ไว้ใจได้ที่เมืองไทย รวมทั้งไม่ควรพกเงินจำนวนมาก หรือควรแบ่งเงินแยกเก็บไว้ในหลายที่

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่หนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น. ยกเว้นเวลา 12.30 – 14.00 น. ที่หมายเลข +420 220 570 055 เพื่อทำหนังสือเดินทางชั่วคราวในการเดินทางกลับประเทศไทยหรือไปประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้น โดยขอให้นำใบแจ้งความจากทางตำรวจเช็ก (เท่านั้น) สำเนาหนังสือเดินทางที่สูญหาย สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน และรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม 270 คอรูนา ทั้งนี้ ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนนอกเวลาทำการ โปรดติดต่อที่หมายเลข +420 721 776 717

คลิปขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ที่ https://youtu.be/6MLD8xsvNsY

สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเช็กที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น. ยกเว้นเวลา 12.30 – 14.00 น. ที่หมายเลข +420 220 570 055 เพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยขอให้นำใบแจ้งความจากทางตำรวจเช็ก (เท่านั้น ในกรณี  สูญหาย) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรายชื่อบุคคลอ้างอิงในประเทศไทยพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 2 คน มาประกอบการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม 800 คอรูนา ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่จากกรุงเทพฯ 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 

24 กรกฎาคม 2561 

 

Download ประกาศในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่


Top