การเปิดรับสมัครเข้าชิงรางวัลวันดินโลก ประจำปี 2561 (World Soil Day 2018)

17/07/2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าชิงรางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award 2018) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ๖๘ ได้มีมติรองรับให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตามข้อเสนอของไทย และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO)
โดยสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (global Soil Partnership หรือ GSP) ได้กำหนดให้วันดินโลกเป็นวาระสำคัญในการสื่อสารเรื่องราวของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ซึ่งรายละเอียดรางวัลวันดินโลกประกอบด้วยเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับรางวัลที่ประเทศไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยัง GSP ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ GSP-Secretariat@fao.org

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en

 

 


Top