ข่าวสารนิเทศ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

09/05/2561

ไทยจัับมือภาคเอกชนและ NGO ชี้แจงความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย

userfiles/ข่าวสารนิเทศ(1).pdf


Top