สถานเอกอัครราชทูตไทยขอแจ้งปิดทำการในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

22/12/2560

สถานเอกอัครราชทูตไทยขอแจ้งปิดทำการในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

 

The Royal Thai Embassy would like to inform that the Embassy (including the Consular/Visa Department) will be closed for public on Friday 22 December 2017.

 

Velvyslanectví Thajského království by tímto rádo informovalo, že úřad velvyslanectví (včetně konzulárního/vízového oddělení) bude pro veřejnost uzavřen v pátek 22. prosince 2017.

 

 


Top