“การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development) ณ กรุงเทพฯ

17/11/2560

photo: Alisa Suwanrumpha 

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป และผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน(ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาเป็นประธานร่วมกันและมีนาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียนให้การสนับสนุน

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑  (21st ASEAN-EU Ministerial Meeting : AEMM) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน และ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป ในปี ๒๕๖๐ โดยจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสภาพยุโรป รวม ๓๘ ประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNESCAP UNDP UN Women UN Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และธนาคารโลกเข้าร่วม

การประชุมเน้น ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) บทบาทของการรวมกลุ่มของภูมิภาค (regional integration) ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดช่องว่างของการพัฒนา เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง (๒) การอภิปรายประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) และ (๓) การส่งเสริมความตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศ (gender mainstreaming) ในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปแบบการประชุมแบ่งเป็น (๑) การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับสูง (High-Level Segment) ซึ่งจะเป็นการกล่าวถ้อยแถลงโดยรัฐมนตรีหรือผู้แทนระดับสูงในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้แทนจากประเทศอาเซียนกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในหัวข้อทั้งสามข้างต้น (Senior Officials’ level) และ (๓) ช่วงแถลงข่าวร่วมของประธานร่วม ซึ่งจะเน้นย้ำความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรปบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มา 
www.mfa.go.th 

https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=en&ref=035608#2

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/co-chairs-press-statement-inaugural-high-level-asean-eu-dialogue-sustainable_en


Top