สถานเอกอัครราชทูตไทยขอแจ้งปิดทำการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

16/10/2560

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทยกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จึงขอแจ้งปิดทำการ 1 วัน

The Royal Thai Embassy would like to inform that the Embassy (including the Consular/Visa Department) will be closed for public on Thursday 26 October 2017.

Velvyslanectví Thajského království by tímto rádo informovalo, že úřad velvyslanectví (včetně konzulárního/vízového oddělení) bude pro veřejnost uzavřen ve čtvrtek 26. října 2017.

 

 


Top