ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

02/06/2560


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โดยความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมของไทย พิพิธภัณฑ์ Naprstek Museum of Asian, African and American Cultures กรุงปราก และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเช็ก ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

1. นิทรรศการภาพถ่าย “Siam in Transition” ที่ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ Naprstek Museum โดยนิทรรศการฯ จะตั้งอยู่ที่บริเวณดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560

2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Early Photographic Portraiture and Landscape in Siam (from 1855 – 1935)” โดยอาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 พิพิธภัณฑ์ Naprstek Museum โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายฯ ข้างต้น และเป็นการบรรยายในภาษาอังกฤษ และมีการแปลเป็นภาษาเช็ก

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Prague Museum Night ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่พิพิธภัณฑ์ Naprstek Museum โดยจะมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย จำนวน 7 รอบ ระหว่างเวลา 19.00 – 22.00 น. บนเวที ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ Naprstek Museum ทั้งนี้ จะมีการจำหน่ายอาหารไทยที่ปรุงสำเร็จแล้วและน้ำมะพร้าวในกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ Naprstek Museum: Betlemske namesti 1, 11000 Prague 1 


Top