สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทงของสมาคม Czech - Thai Society

22/11/2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้รับเชิญจากสมาคม Czech-Thai Society ให้เข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทง ในการนี้ นางสาวคคนางค์ อัมระนันทน์ ที่ปรึกษา นางสาวมณฑา บูชาบุตร เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่ง ประกอบด้วยชาวเช็ก ชาวไทย และครอบครัว โดยในปีนี้ สมาชิกสมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย อาทิ ใบไม้ ดอกไม้ ขนมปัง นอกจากนี้ ได้มีการร้องเพลงลอยกระทงเป็นภาษาไทยร่วมกันด้วย  

สมาคม Czech-Thai Society เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนเช็กที่มีความรักและชื่นชอบประเทศไทย ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้จัดงานเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของซึ่งกันและกันมาด้วยดี และจะสนับสนุนกิจกรรมของกันและกันต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 


Top