สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าเยี่ยมองค์กร Domov Sedlec
เพื่อผู้พิการทางสมองของเช็ก

26/06/2561

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าเยี่ยมชมองค์กร Domov Sedlec      ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้พิการทางสมองรายวัน ตั้งอยู่ในเขต 6 ของกรุงปราก โดยนาง Ivana Ambrosova ผู้อำนวยการองค์กรฯ และนาง Milena Hanusova เทศมนตรีฝ่ายนโยบายสังคมและสาธารณสุขของเขต 6 ของกรุงปราก ให้การต้อนรับ

          การเข้าเยี่ยมชมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรฯ และมอบเงินสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัท Mladý Kokos ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Festival of Embassies: Art and Culture ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561      จัดโดยสำนักงานเทศบาลเขต 6 ของกรุงปราก นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้มอบภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้แก่องค์กรฯ ด้วย

          องค์กร Domov Sedlec เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งก่อตั้งมาแล้ว 25 ปี โดยให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ที่พักและทักษะด้านสังคม แก่ผู้พิการทางสมอง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้เป็นของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 


Top