สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมงาน 3rd Edition of the Festival of the Embassies: Food and Culture

12/05/2561

                        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามประจำสาธารณรัฐเช็ก ได้เข้าร่วมงาน 3rd Edition of the Festival of the Embassies: Food and Culture  ที่บริเวณ Vitezne namesti จัดโดยสำนักงานเทศบาลกรุงปราก เขต 6 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการออกร้านขายอาหารและสินค้าท้องถิ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในเขต 6 ของกรุงปราก โดยมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศฯ ร่วมออกร้าน จำนวน 46 ประเทศ จากทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งได้มีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ บนเวทีกลางของกิจกรรมฯ

                        นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในฐานะผู้แทนของภูมิภาคเอเชียและ ACP โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะของเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โดยปรับรูปแบบจากกิจกรรมตลาดขายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่น (Farmers’ Market) ซึ่งสำนักงานเทศบาลกรุงปราก เขต 6 จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ACP ได้เข้าร่วมกิจกรรม Farmers’ Market ของสำนักงานเทศบาลกรุงปราก เขต 6 อย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกให้สาธารณชนชาวเช็กได้รู้จักมากขึ้น

                        กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนชาวเช็กและผู้สนใจเข้าร่วม จำนวนประมาณ 15,000 คน ตลอดทั้งวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top