งาน ASEAN-plus Circle ครั้งที่สองในหัวข้อเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ “Cyber Security and the Czech Experiences”

20/03/2561

ด้วยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้จัดงาน ASEAN-plus Circle ครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการพบปะสนทนาทางวิชาการกลุ่มเล็กในหัวข้อเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ “Cyber Security and the Czech Experiences” โดยมีนาย Jaroslav Šmid รองผู้อำนวยการ National Cyber and Information Security Agency และนาย Richard Kadlčák อธิบดีกรมความมั่นคงทางไซเบอร์ กต. เช็ก เป็นวิทยากร โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สเปน แคนาดา เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมถึงนักวิชาการจาก Charles University และ Municipality University Prague รวมทั้งหมดประมาณ 15 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ริเริ่มงานสนทนาทางวิชาการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน


Top