สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก ให้การสนับสนุนการประกวดและนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทย จัดโดยสมาคม Czech – Thai Society ในกรุงปราก

12/12/2560

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก ได้เป็นผู้แทนนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทย “Welcome to the Land of Smiles” ตามคำเชิญของสมาคม Czech – Thai Society ที่บริเวณ Lucerna Passage โรงภาพยนตร์ Lucerna กรุงปราก

นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงภาพถ่าย จำนวน 48 ภาพ ซึ่งคัดเลือกจากภาพถ่ายจำนวนมากกว่าหนึ่งพันภาพที่ถูกส่งเข้าแข่งขันในการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งจัดโดยสมาคมฯ ก่อนหน้านี้การประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสาธารณรัฐเช็ก โดยเชิญชวนให้ชาวเช็กส่งภาพที่ถ่ายในระหว่างการไปเยือนประเทศไทย และจัดแสดงให้สาธารณชนทั่วไปได้ชม ทั้งการประกวดและนิทรรศการฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก                      โดยนิทรรศการฯ จะจัดแสดงที่บริเวณ Lucerna Passage ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2561

สมาคม Czech – Thai Society ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็กในทุกด้าน สมาชิกของสมาคมคือ ชาวเช็กที่มีความรักในประเทศไทยและเป็น “Friends of Thailand” โดยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำงานร่วมกับสมาคมฯ ในหลายโครงการ โดยให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในกิจกรรมของแต่ละฝ่าย และจัดกิจกรรมร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2560


Top