สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก มอบหนังสือและสื่อการสอนสำหรับการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส์

04/12/2560

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายจักก์ แสงชัย ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าพบ Dr. Mirja Friedova คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับคณะฯ 

ในการนี้ นายจักก์ฯ ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบหนังสือการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย อาทิ หนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเก่ี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย และหนังสือภาพเกี่ยวกับประเทศไทย ให้กับคณะฯ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งคณะฯ ได้เปิดสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551 โดยมี ดร. ภัทรวรรณ อยู่เย็น เป็นอาจารย์ผู้สอน 

ที่มา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ (https://www.ff.cuni.cz/2017/11/velvyslanec-thajskeho-kralovstvi-praze-predal-ff-uk-knizni-dar/)


Top