เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย Anglo-American University กรุงปราก

29/11/2560

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้รับเชิญไปเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงทั่วไปว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย Anglo-American University (AAU) ที่กรุงปราก โดยนาย Petr Jan Pajas อธิการบดีมหาวิทยาลัย AAU เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ และจะถูกนำส่งไปยังกรุงเทพฯ เพื่ออธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

มหาวิทยาลัย AAU จัดตั้งขึ้นในปี 2533 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก โดยมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและโทเป็นภาษาอังกฤษ และมีทั้งหมดห้าคณะ ได้แก่ คณะวารสารศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต และคณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย AAU มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าศึกษาประมาณ 990 คน จาก 70 เชื้อชาติทั่วโลก โดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา เช็กและรัสเซีย และสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักศึกษามาจากเวียดนามและเกาหลีใต้มากที่สุด 

Top