สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากและคณะจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านพักคนชราและบุคคลทุพพลภาพ Dum Nadeje Praha – Zebehlice กรุงปราก

30/10/2560

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระป​รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดเตรียมอาหารคาวและอาหารหวานไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านพักคนชราและบุคคลทุพพลภาพ Dum Nadeje Praha – Zebehlice กรุงปราก ซึ่งมีคนชราและบุคคลทุพพลภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบ้านพักฯ จำนวน 30 คน เข้าร่วม โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ภริยา ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  รวมทั้งประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กที่ได้ทำหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 


Top