สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทงของสมาคม Czech - Thai Society

05/11/2560

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้รับเชิญจากสมาคม Czech-Thai Society ให้เข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทง ในการนี้ นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 30 คน ประกอบด้วยชาวเช็กและชาวไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และครอบครัว นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กและครอบครัวอุปถัมภ์ และชาวไทยในประเทศเช็ก และได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสมาคมฯ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละฝ่ายซึ่งกันและกันมาโดยตลอด โดยย้ำว่า ความร่วมมือระหว่างกันจะช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในประเทศเช็ก และความสัมพันธ์อันดีระดับประชาชน ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมล่าสุดในขณะนี้คือ การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯ จะจัดแสดงภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2560 – 11 มกราคม 2561 ที่โรงภาพยนตร์ Lucerna กรุงปราก 
Top