สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับ
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รอบที่ 2)

24/10/2560

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รอบที่ 2) โดยมี เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ในเครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกข์ เป็นประธาน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย และมีคนไทยในเช็กเข้ารับสิ่งของพระราชทาน 1 คน

 

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (working lunch) โดยเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ได้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน รอบที่ 1 เข้าร่วมด้วย เพื่อให้แนวทางและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รวมทั้งได้หารือเตรียมการสำหรับการร่วมกันทำกิจกรรมการกุศล โดยการนำจิตอาสาไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่บ้านพักคนชราและผู้ทุพพลภาพ Nadeje Praha-Zabehlice กรุงปราก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 


Top